Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι μία Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ);

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) επιτρέπει στους Ευρωπαίους πολίτες να ενθαρρύνουν συγκεκριμένες νομοθετικές αλλαγές σε τομείς όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να προτείνει νομικές δράσεις.

Από τη στιγμή που μία Πρωτοβουλία συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης και ξεπεράσει το ελάχιστο όριο σε 7 κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει αν θα λάβει δράση. Ανεξάρτητα από το αν υπογράφετε την αναφορά έντυπα ή διαδικτυακά παρακαλούμε να παρέχετε τις ζητούμενες πληροφορίες αληθώς, διαφορετικά η υπογραφή σας δε θα ληφθεί υπόψη.

Ποιος μπορεί να υπογράψει την ΕΠΠ “Κατοικία για Όλους”;

Κάθε κάτοικος της Ε.Ε. που:

  • είναι πολίτης ενός κράτους-μέλους της Ε.Ε. (εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου) και
  • έχει συμπληρώσει την ελάχιστη ηλικία για τη συμμετοχή στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συγκεκριμένα τα 18 έτη με εξαίρεση την Αυστρία όπου η ελάχιστη ηλικία ορίζεται στα 16 έτη.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περισσότερες πληροφορίες.

Ποιος είναι πολιτικά υπεύθυνος για την κατοικία στην Ευρώπη;

Η κατοικία αποτελεί ευθύνη των μεμονωμένων κρατών-μελών. Υπάρχει, ωστόσο, ευρωπαϊκή νομοθεσία όπως αυτή για τις κρατικές ενισχύσεις, το δημοσιονομικό πλαίσιο και το δίκαιο ανταγωνισμού που επηρεάζουν σημαντικά την κατοικία. Γι’ αυτό ζητάμε καλύτερη νομοθεσία για την κοινωνική και προσιτή κατοικία.

Γιατί χρειάζεστε συγκεκριμένες πληροφορίες από μένα;

Κάθε κράτος-μέλος αποφασίζει ξεχωριστά ποια προσωπικά δεδομένα απαιτούνται για μία αναφορά/αίτηση ΕΠΠ. Μερικά κράτη-μέλη ζητούν μόνο όνομα και διεύθυνση, κάποια άλλα απαιτούν δεδομένα όπως ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας. Όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην ιστοσελίδα της αναφοράς θα χρησιμοποιηθούν από το κράτος-μέλος αποκλειστικά για την αναγνώριση της υπογραφής σας και θα καταστραφούν αμέσως μόλις αυτή προσμετρηθεί.