ELAMISPINNAD PEAVAD
OLEMA
TASKUKOHASED KÕIGILE.

Taskukohane elamispind on inimõigus mitte luksuskaup. Meie eesmärgiks on teha elamispinnad soodsamaks.

Legal Text

Selle Euroopa kodanikualgatuse abil soovitakse luua kõigile inimestele Euroopas eluaseme saamiseks paremad õiguslikud ja rahalised raamtingimused.

Ärgitame Euroopa Liitu tegutsema selle nimel, et igaühel oleks Euroopas endale lihtsam eluaset leida.
Selleks tuleks muuta hõlpsamaks juurdepääs taskukohastele sotsiaaleluruumidele, jättes selliste eluruumide ehitamisse tehtavate avaliku sektori investeeringute suhtes kohaldamata Maastrichti kriteeriumid, parandada mittetulunduslike ja jätkusuutlike eluasemearendajate võimalusi saada ELi vahendeid, kehtestada sotsiaalsed ja konkurentsipõhised normid lühiajalise üürimise reguleerimiseks ning koostada statistika eluasemevajaduste kohta Euroopas.

Euroopas on elamispindade kriis

Elamispinnad on liiga kallid! Üha rohkem ja rohkem inimesi on majanduslikes raskustes, kuna nende kulutused eluasemepindadele on liiga suured. 82 miljonit inimest kulutab üle 40% oma sissetulekust eluasemekuludeks- see ei ole kestlik! Ootejärjekorrad sotsiaalelupindadele ning odavatele eluasemetele on liiga pikad. Peaaegu kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides on kodutute inimest arv kasvamas.

Inimesed sunnitakse kolima linnadest välja. Paljud inimesed peavad lahkuma linnadest, kuna kulutused eluasemele onliiga suured ning nad peavad igapäevaselt läbima pikki vahemaid minemaks linna tööle või kooli..

Õigus eluasemele on inimõigus mitte luksuskaup. Maa ja kinnisvara hinnad kasvavad plahvatuslikult linnades. Globaalsed investorid( pensionifondid, riskikapitali-) ostavad kokku kvartaleid, kuna loodavad sealt saada suuri kasumeid.Nende jaoks on tegemist tavalise investeeringuga..

Investeeringud sotsiaaletesse ja kättesaadavatesse elamispindadesse on olnud liiga väiksed. Majanduse kokkuvarimisest saati on liiga vähe investeeritud sotsiaalsetesse elamispindadesse. Investeeringute lõhe on ELis 57 miljardit aastas. EL eelarvereeglid ning riikidele rakenduv riigiabi reeglistik pärsib linnu ja kohalikke omavalitsusi nende pingutustel loomaks kättesaadavaid elamispindu.

Lühiajaline üürimine turistidele internetiplatvormide kaudu vähendab saadaolevat eluruumi kohalikele inimestele olulisel määral.

We are therefore calling on the European legislators, to improve the legal and financial framework for affordable & social housing.